Boktips: Det uppochnedvända riket

För en liten tid sedan kom Donald B Kraybills bok Det uppochnedvända riket ut på svenska. Det här är en oerhört läsvärd bok som sätter fokus på det viktigaste i den kristna tron nämligen Jesus själv. Kraybill är sociolog och forskare och har skrivit mycket om anabaptismen. I den här boken är strålkastarljuset riktat mot evangeliernas Jesus där Kraybill vill visa på de konsekvenser som Jesus liv och undervisning behöver få för de som vill följa honom.

Kraybill menar att kyrkan genom historien har ”tämjt” Jesus för att passa och bekräfta de rådande strukturerna. På så sätt har det lagts filter på berättelserna som gör att den Jesus som återfinns i kyrkans sånger och berättelser många gånger är ganska olik den Jesus som återfinns i evangelierna. Kraybill menar att vi behöver ta bort dessa filter för att få en tydligare bild av vem Jesus är och Guds rike innebär.

En av de saker som lyfts fram tydligast i boken är talet om sabbatsåret och jubelåret. Dessa hade en central plats i Jesus gudsrikesförkunnelse. Sabbatsåret innebar tre saker. För det första skulle marken få vila under det sjunde året och man skulle varken så eller skörda. Det som ändå växte skulle tillfalla de fattiga. För det andra skulle alla slavar friges. För det tredje skulle alla skulder avskrivas. Under det femtionde året eller jubelåret återgick all mark till sina ursprungliga ägare. Dessa principer fungerade för regelbunden ekonomisk utjämning och för att hindra rika människor från att bli allt rikare på andras bekostnad. När Jesus inledde sin tjänst förkunnade han glädje för de fattiga, befrielse för de fångna, syn för de blinda och ett nådens år från Herren (Luk 4:18-19). Kraybill menar att Jesus i både undervisning och handling på ett tydligt sätt återknöt till principerna om sabbatsåret och jubelåret.

Att följa Jesus innebär enligt Kraybill bland annat att tillämpa jubelårets ekonomiska principer. Dessa bör dock inte försöka pådyvlas på samhället i stort. Oavsett omgivning är kristna kallade att ”bära jubelårets vision i våra hjärtan och sinnen när vi lever ut alla aspekter av våra ekonomiska liv, inklusive vad vi köper, hur vi röstar och vad vi värderar.” (s 103). Dessa ekonomiska förändringar bör alltså aldrig genomdrivas mot människors vilja. Det är förändringar som bör ske underifrån, frivilligt. Omvändelse innebär enligt Kraybill bland annat ekonomisk förändring . Han vänder sig mot tanken att detta skulle innebära socialism och avskaffandet av privat ägande. Mycket av Jesus undervisning kring ekonomi förutsätter ägande. Det går inte att låna ut eller att ge till de som har behov om ägande är avskaffat.

Enligt Kraybill vände Jesus gudsrikesförkunnelse uppochned på rådande maktstrukturer. Jesus omdefinierade relationen mellan vänner och fiender när han kallade sina efterföljare att älska sina fiender. Detta ska tillämpas på alla typer av fiender – inte bara ”personliga fiender”. Kraybill menar att den typen av distinktioner ofta används för att upphöja lojaliteten till ”nationen” över lojaliteten till Guds rike för att förmå människor att vara villiga att döda för sin nation även om det går emot deras övertygelse.

Kraybill beskriver de hierarkier som präglade samhället vid Jesus tid och hur Jesus utmanade dessa hierarkier. Det fanns tydliga uppdelningar mellan rik och fattig, män och kvinnor, vuxna och barn, friska och sjuka, rena och orena, religiösa och syndare. Jesus visade dock medkänsla för alla: både hög och låg. När han åt eller höll fest var alla välkomna till bordet. Jesus krossade inte bara de rådande hierarkierna för att sedan bygga en ny hierarki. Nej, Jesus förkastar hierarkier som något som inte ska finnas i hans rike. I hans rike är alla jämlika – utan behov av titlar eller jakt efter status och makt.

Jesus avstod alltid den makt som han blev erbjuden även om han hade rätt till den. Detta gjorde han både när djävulen frestade honom i öknen och när folket ville ta till våld för att göra honom till kung. Jesus utövade istället en uppochnedvänd makt underifrån som blev så hotfull för de styrande att de bestämde sig för att döda honom.

Kraybill använder sig av tvättfatet som en symbol på gudsrikets politik. Jesus gick emot alla rådande ordningar när han tvättade sina lärjungars fötter och dessutom berättade att de var skyldiga att göra samma sak. Det är just detta som är församlingens kallelse – att gå tjänandets väg i världen. Att inte vara så upptagen med sina egna behov och rättigheter utan istället betjäna sin omgivning och omvärld underifrån. Världen och Guds rike är två helt olika system. Den stora frestelsen är att försöka vara framgångsrik i båda systemen. Jesus kallar sina efterföljare att förlora sina liv i den här världen för att vinna sina liv för hans rike.

Församlingens funktion är att vittna om gudsrikets politik genom sitt gemensamma liv. Församlingens politik ses av Kraybill inte i första hand som dess åsikter utan hur dess medlemmar lever ut ett annorlunda förhållningssätt till pengar, makt och relationer. Han uttrycker sig bland annat så här:

”Byggandet av en kristen gemenskap är en politisk handling eftersom det representerar en tydlig ny social verklighet – ett motkulturellt samhälle med en orkester som marscherar till takten från en annan trumslagare. När gemenskapen är trogen sitt uppdrag – att vara i världen, men inte av den – är kyrkan en profetisk minoritet, en alternativ subkultur.”

Kraybill ägnar mycket utrymme åt att borra i evangeliernas texter och förklara den historiska och kulturella kontexten som Jesus verkade i. Som läsare inser man hur oerhört provocerande Jesus var för de privilegierade och de med makt – och samtidigt hur befriande mötet med Jesus och hans förkunnelse var för de som befann sig i samhällets botten. Det här är en bok som lyfter fram Jesus liv och undervisning på ett mycket spännande sätt. Svagheten med boken är de delar av evangeliernas berättelser som blir underbetonade. Jesus död på korset får en undanskymd roll även om det finns med. Miraklerna, helanden och demonbefrielserna är något som Kraybill nämner men aldrig som något som lärjungar till Jesus ska ta efter. Detta trots att det är oerhört tydligt i berättelserna att Jesus förväntade sig att de som följer honom ska utföra samma typ av gärningar som honom. Detta till trots tycker jag att Det uppochnedvända riket är en oerhört läsvärd bok för alla som är nyfikna på mannen från Nasaret vars rike vänder uppochned på världen.

Lämna ett svar