Husförsamling eller hemgrupp?

Med jämna mellanrum hör ledare från etablerade församlingar av sig till mig för att de söker inspiration för sitt arbete med hemgrupper. Anledningen till att de hör av sig till mig är för att de tänker att vi har ett sån där bra ”hem-grupps-församling”. Varje gång svarar jag samma sak. Jag har väldigt liten  erfarenheter av hemgrupper. Faktum är att vi inte har en enda hemgrupp i vårt arbete i Helsingborg. Vi arbetar med framväxten av församlingar. Anledningen till att vi kallar dem för husförsamlingar är för att de möts där människor lever sina liv, oftast i hem, men det kan också ske i en rad andra miljöer som caféer, restauranger, arbetsplatser etc. (ibland kallar vi dem även för enkla församlingar eller organiska församlingar). Faktum är att NT aldrig talar om några ”grupper” men däremot många gånger om församlingar och att dessa församlingar nästan uteslutande möttes i människors hem.

Det finns en rad avgörande skillnader mellan hemgrupper och husförsamlingar. Här kommer några.

Självförståelse

Husförsamling Hemgrupp
En husförsamling är en församling och ser sig själv som en församling fullt ut. I NT finns det en mängd olika exempel där människor som möttes i ett hem omtalas som församling (ekklesia). En församling är enligt Bibeln Jesus egen kropp, oavsett storleken. En hemgrupp är en mindre del av en större helhet. En hemgrupp ser sig inte som en kropp utan som en cell och kallas därför ofta för cellgrupp.

Prioritering

Husförsamling Hemgrupp
I en husförsamling är församlingens sammankomster prioriterade och större sammankomster tillsammans med andra församlingar är en extra bonus men inte avgörande för församlingens liv och uppdrag. I en hemgrupp är gudstjänsterna i den stora församlingen oftast prioriterade och hemgruppens sammankomster värderade på lite olika sätt i olika sammanhang. I en renodlad cellkyrka försöker man värdera cellgruppen lika högt som gudstjänsten. I Sverige är dock det vanliga att gudstjänsten är sjukt mycket mer prioriterad än hemgruppen.

Omfattning

Husförsamling Hemgrupp
En husförsamling kan aldrig reduceras till en träff i veckan. Församlingen består av de som finns med i församlingen och summan av deras liv. Det innebär att församlingens liv är allt det som händer i vardagen oavsett om man är tillsammans eller utspridda. En hemgrupp är oftast själva hemgruppsträffen även om det givetvis finns undantag.

Funktion

Husförsamling Hemgrupp
En husförsamling bygger på apostolisk och profetisk grund, alltså missionsuppdraget och livet men är också tänkt att vara evangelistisk, omvårdande och undervisande. En hemgrupps syfte är oftast att vara omvårdande.

Ledarskap

Husförsamling Hemgrupp
Eftersom en husförsamling är en församling har den församlingsledare/äldste. De fungerar som föredömen och andliga föräldrar. Församlingen leds och formas av Anden genom de olika lemmarna i församlingen men låter sig också influeras av andra gåvor (Ef 4:11) som står i relation till församlingen och av andra församlingar (ofta i ett nätverk). En hemgrupp har hemgruppsledare men får sin inriktning och styrning från den större helheten, ”den riktiga församlingen”. Det är exempelvis vanligt att alla hemgrupper i en församling samtalar utifrån veckans predikan.

Dop och Herrens måltid

Husförsamling Hemgrupp
Eftersom en husförsamling är en församling gör den det som en församling gör vilket inkluderar dop och Herrens måltid. När människor kommer till tro döps de så snart som möjligt av den som har fört personen till Jesus. När församlingen möts firas Herrens måltid i formen av en gemenskapsmåltid med mättande mat. Eftersom hemgruppen inte är en församling är den i behov av ”den riktiga församlingen” för att göra många saker. Oftast innefattar detta dop och Herrens måltid som sker i en ritualiserad form i församlingens lokaler.

Det finns många andra skillnader men det här får räcka för den här gången. Min tanke med jämförelsen är inte att svartmåla hemgrupper och skönmåla husförsamlingar. Det finns hemgrupper som fungerar kanonbra och husförsamlingar som är inte funkar alls. Tanken är att försöka klargöra vissa avgörande skillnader. Hoppas att det har fått räta ut något frågetecken!

4 svar på ”Husförsamling eller hemgrupp?”

Lämna ett svar