Bibliskt mönster för mission

Lesslie Newbigin var en missionär och teolog som det ofta hänvisas till när man talar om missionella församlingar eller missionell teologi. Newbigin dog 1998 men hans texter fortsätter att påverka och vara till välsigelse för många. En av Newbigins viktigaste budskap var att sluta dela upp världen mellan ”missionsländer” och ”utsändande länder”. Gud vill sända ut sitt folk i hela världen, till alla platser. Även Europa och västvärlden behöver mission och Guds folk behöver se sig själva som missionärer utsända med uppdraget att förkunna evangeliet om Guds rike.

Newbigin var kritisk till moderna missionsmetoder där man visserligen ofta har stora resurser, stora organisationer men också alldeles för mycket av centraliserad makt och en oförmåga att förmedla evangeliet till nya kulturer och grupper av människor, forma ”inhemska” församlingar och avskilja ”inhemska” ledare. Newbigin menade att vi istället behöver återupptäcka Nya Testamentets förhållningssätt till mission där den helige Ande har en helt central roll. Han sammanfattar Paulus missionsstrategi på följande sätt:

”…that the Holy Spirit of God is Himself the missionary; that His presence and blessing are given to those whom receive the Gospel; that that presence and blessing are recognisable by those who have the Spirit; and that where the Spirit is, there is all the power and all the wisdom and all the grace that man needs or can expect for the life in Christ.”

Detta bör få en rad konsekvenser i den nutida församlingens mission. För det första behöver hon inse att hon är en del av Andens mission i världen vilket innebär att församlingens syfte är mission. För det andra behöver församlingen lära sig att känna igen vad Anden redan gör bland de människor och sammanhang hon är sänd till och där hitta vägar för att förmedla evangeliet. För det tredje behöver församlingen lita på den helige Andes verk i människors liv när de kommer till tro vilket bland annat bör innebära ett ökat mod att avskilja ledare bland nya lärjungar. Newbigin skriver också: ”Faithfulness to the New Testament must bring us to give to the Spirit a much more central place not merely in the theory but also in the practice of missions.”

En text där det bibliska och nytestamentliga mönstret för mission blir tydligt är Apostlagärningarna 13-14 och det som ibland brukar kallas för Paulus första missionsresa. Utifrån dessa två kapitel kan se hur de begynnande Jesusrörelserna tog sin början i fem steg.

  1. Bön – Allting började med att fem personer bad och fastade tillsammans och att de leddes av den helige Ande att sända ut Paulus och Barnabas.
  2. Dela evangeliet – På varje plats dit de kom predikade de evangeliet om Jesus vilket bekräftades i den helige Andes kraft.
  3. Träna lärjungar – Evangeliet resulterade i tro och omvändelse och nya lärjungar vilka i sin tur blev uppfyllda av den helige Ande.
  4. Samla församlingar – Där människor kom till tro formades församlingar som man förväntade sig skulle fortsätta ledas av Anden.
  5. Sända ledare – När de en tid senare reste tillbaka till de nya församlingarna utsåg de äldste i varje församling genom bön, fasta och handpåläggning. Cirkeln är sluten.

I Apg 13:23-26 kan vi läsa att det är först när inhemska, lokala ledare tagit över ansvaret för församlingarna som Paulus och Barnabas hade “fullgjort” sitt uppdrag och man förväntade sig att de nya församlingarna skulle upprepa processen och fortsätta sprida evangeliet i sin omgivning och omvärld.

För missionärer som sänds ut till andra länder för evangelisation och församlingsplantering är det här mönstret oftast inte så främmande. Däremot är det inte riktigt lika vanligt när det kommer till mission i Sverige eller i Europa. I arbetet med församlingsplantering har vi oftast försökt gå igenom processen baklänges. Vi börjar med ledare som startar församlingar med en förhoppning om att göra lärjungar och sprida evangeliet. Mycket gott har fått ske utifrån den typen av initiativ. Samtidigt är jag övertygad om att vi behöver både en återupptäckt av det bibliska mönstret och den helige Andes centrala roll för att utföra missionsuppdraget i vår tid.


Lämna ett svar