Isa Al Masih – Guds son

Som jag skrev i mitt förra inlägg har tidningen Dagen gjort ett intressant reportage om insider movements bland muslimer. I reportaget finns det med en liten intervju där jag svarar på några frågor med anledning av att jag skrev min C-uppsats om insider movements.

Jag tycker att reportaget i Dagen är intressant och läsvärt men ger samtidigt en delvis missvisande bild av dessa spännande rörelser. Problemet när man ska försöka beskriva den här typen av fenomen är att det inte handlar om en rörelse utan om många olika rörelser i helt olika delar av världen och där de flesta av dessa rörelser inte har någon kontakt med varandra.

Jag förstår att man i en tidningsartikel försöker skapa intresse för att läsa genom att fokusera kontroversiella eller problematiska element som finns i vissa av dessa rörelser. Man ger dock en skev bild av insider movements om man fokuserar på problem som finns i vissa – men långt ifrån alla av dessa rörelser.

När jag skrev min uppsats gjorde jag det utifrån perspektivet att lyssna in hur företrädare och förespråkare för dessa rörelser själva beskriver det de gör och tror. Vad är egentligen en insider movement? I antologin Understanding Insider Movements definierar man insider movement på följande sätt:

Multiplying networks of Jesus followers in insider-led fellowships where the Bible is obeyed as the word of God, spiritual transformation occurs, and insiders remain part of the families and socioreligious communities of their birth, bearing witness to Jesus, their risen Lord and Saviour.

I reportaget i Dagen blev frågan om huruvida man i dessa rörelser ser Jesus som Gud en av de mest centrala. Man lyfter fram att det finns en bibelöversättning där begreppet ”Guds son” undviks och att det finns Jesustroende imamer som ser Jesus som Messias men inte som Gud. Jag håller med om att det är problematiskt. Samtidigt ger detta en mycket begränsad bild.

I det material som jag har undersökt i min C-uppsats finns det hela tiden en tydlighet i frågan om Jesus som Guds son och läran om treenigheten ifrågasätts inte. Man har bland annat gjort en omfattande undersökning av en stor östafrikansk rörelse i muslimsk kontext. Denna rörelser tog sin början 2006 genom att några muslimer kom till tro på Jesus och blev lärjungar. Sedan dess har hundratals personer kommit till tro i regionen. Undersökningen bestod av 322 intervjuer av nya lärjungar där 80 % definierar sig som ”muslimska lärjungar till Isa Al Masih”. Man kunde bland annat konstatera att 95 % av respondenterna tror att Jesus dog på korset och att 96 % tror att Jesus är Guds son. Detta är exempel på hur en biblisk förståelse av Jesus har fått stor spridning i rörelsen.

I Dagens reportage får man nästan intrycket att insider movements bland muslimer nästan per definition förnekar att Jesus är Guds son. Undersökningen av den östafrikanska rörelsen ger en helt annan bild.

Det finns flera andra saker att lyfta fram från undersökningen. Ett återkommande tema i denna rörelse är att man använder verser från Koranen som talar om Jesus för att skapa en brygga för evangeliet. Samtidigt är det flera andra saker som samverkar och gör att människor kommer till tro som exempelvis: kärlek och vittnesbörd från andra lärjungar till Jesus, övernaturliga erfarenheter som drömmar, syner, helande och befrielse från onda andar och texter från Bibeln. I princip alla lärjungar i rörelsen delar med sig av sin tro på Jesus till andra. 27 % uppger exempelvis att de regelbundet ber för sjuka som ett sätt att demonstrera evangeliet.

Det är svårt att inte jämföra med västvärldens kyrkor. Det är kanon att ha en välutvecklad definition av treenigheten men hur levs vår tro ut i praktiken och hur aktiva är vi att dela med oss av den till andra? Här har vi mycket att lära av dessa rörelser.

David Garrison visar i sin bok A Wind in the House of Islam på en anmärkningsvärd händelseutveckling från år 2000 och framåt. Innan millenieskiftet var det mycket få muslimer som kom till tro men nu har man kunnat kartlägga så många som 69 rörelser med 1000 personer eller fler med muslimsk bakgrund som följer Jesus. Dessa rörelser finns i alla delar av den muslimskt dominerade världen och det kan vara så många som 7 miljoner som har låtit döpa sig i någon av dessa rörelser. Alla dessa är inte fullt ut insider movements men en betydande del är det. Oavsett vilket är oerhört spännande vad Gud gör bland muslimer världen över.

Lämna ett svar